Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Rekrutacja

Internetowa rejestracja kandydatów (IRK)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK)

Internetowa rejestracja kandydatów na I rok studiów umo?liwia zg?oszenie ch?ci studiowania na wybranym kierunku i stopniu kszta?cenia. Dane kandydata, natychmiast po rejestracji dost?pne s? Komisjom Rekrutacyjnym, natomiast kandydaci bezpo?rednio przy rejestracji otrzymuj? informacje o dalszym post?powaniu kwalifikacyjnym. Podstawowe zasady IRK oraz list? jednostek obj?tych systemem rejestracji mo?na znale?? na naszej stronie http://www.uwm.edu.pl/rekrutacja oraz w wydanym przez Uniwersytet Warmi?sko – Mazurski w Olsztynie – Informatorze dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 2006/2007.

Jak poprawnie dokona? rejestracji?

·       Przed przyst?pieniem do rejestracji nale?y dok?adnie zapozna? si? z ofert? kszta?cenia dost?pn? w "Informatorze dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne 2006/2007" lub na stronie internetowej, wybra? kierunek studiów na który chcemy zg?osi? swoj? kandydatur? oraz zapozna? si? dok?adnie z kryterium rekrutacji, na podstawie którego nast?pi kwalifikacja kandydata na studia.

·       W przypadku ubiegania si? o przyj?cie na I rok studiów kierunku, realizowanego w zamiejscowym o?rodku dydaktycznym (oferta kszta?cenia w zamiejscowych o?rodkach dydaktycznych podana na stronie http://www.uwm.edu.pl oraz Informatorze dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 2006/2007), nale?y we wskazanym miejscu w formularzu podania poda? miejsce kszta?cenia.

·       Dok?adnie zapozna? si? z zasadami Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia oraz o?wiadczeniami, które nale?y z?o?y?, zamieszczonymi w serwisie internetowym na stronie http://www.uwm.edu.pl/rekrutacja

·       W przypadku ubiegania si? o przyj?cie na wi?cej ni? jeden kierunek studiów, na ka?dy z nich nale?y dokona? osobnej rejestracji.

·       Po zapoznaniu si? z zasadami IRK, ustaleniu zestawu potrzebnych danych i dokumentów mo?na przyst?pi? do rejestracji.

·       W przypadku w?tpliwo?ci podczas rejestracji mo?na skorzysta? z pomocy, któr? oferuje serwis informacyjny dla kandydatów.

Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia w roku akademickim 2006/2007

·       Kandydat rejestruje si? poprzez stron? WWW systemu IRK z dowolnego komputera pod??czonego do Internetu z mo?liwo?ci? drukowania lokalnie dokumentów. Podczas rejestracji otrzymuje indywidualne konto IRK oraz wype?nia formularz komputerowy podania na studia, który po wydrukowaniu i podpisaniu, dostarcza (przesy?a listem poleconym lub dostarcza osobi?cie) do w?a?ciwej Komisji Rekrutacyjnej wraz z pozosta?ymi wymaganymi dokumentami (?wiadectwem dojrza?o?ci w oryginale lub odpisem ?wiadectwa dojrza?o?ci wydanym przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? lub kopi? ?wiadectwa dojrza?o?ci po?wiadczon? notarialnie lub przez Wydzia?ow?/Kierunkow? Komisj? Rekrutacyjn?, ?wiadectwem uko?czenia szko?y ?redniej w oryginale lub kopi? po?wiadczon? notarialnie lub przez Wydzia?ow?/Kierunkow? Komisj? Rekrutacyjn?, 5 fotografiami o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, przedstawiaj?ce osob? bez nakrycia g?owy i okularów z ciemnymi szk?ami w taki sposób, aby ukazywa?y g?ow? w pozycji lewego pó?profilu i z widocznym lewym uchem, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL, orzeczeniem lekarskim stwierdzaj?cym brak przeciwwskaza? do podj?cia nauki na obranym kierunku studiów, dowodem op?aty rekrutacyjnej, kserokopi? dowodu osobistego (str. 2, 3, 6 lub str. 1 i 2 w przypadku dowodów osobistych wydanych po 1.01.2001 r.; na studiach niestacjonarnych kierunku piel?gniarstwo dodatkowo: dyplomem zawodowym uprawniaj?cym do wykonywania zawodu piel?gniarki, aktualnym za?wiadczeniem zak?adu pracy potwierdzaj?cym co najmniej dwuletnie do?wiadczenie zawodowe oraz dokumentem potwierdzaj?cym prawo wykonywania zawodu piel?gniarki po?wiadczonym przez Izb? Piel?gniarsk?). Rejestracja staje si? wi???ca dla UWM w Olsztynie z chwil? otrzymania kompletu dokumentów.

·       Rejestracji nale?y dokona? w obowi?zuj?cym terminie sk?adania dokumentów. Brak wp?ywu dokumentów w podanym terminie powoduje uniewa?nienie rejestracji.

·       Indywidualne konto IRK jest udost?pnione kandydatowi na czas rekrutacji. Za po?rednictwem tego konta kandydat przekazuje oraz otrzymuje informacje wymagane w procesie rejestracji i kwalifikacji kandydatów. Mo?e równie? sprawdzi? swój status (przyj?ty, nieprzyj?ty) w ramach procesu rekrutacji oraz sprawdzi? przyj?cie odwo?ania. Informacje o wyniku rekrutacji b?d? dodatkowo przes?ane do kandydatów drog? listow?.

·       Kandydaci bior? pe?n? odpowiedzialno?? za przekazanie w trakcie IRK niepe?nych, b??dnych lub fa?szywych danych.

·       Informacje o post?pie rekrutacji b?d? udost?pniane na koncie IRK dla kandydata po otrzymaniu przez UWM w Olsztynie kompletu dokumentów i zatwierdzeniu kandydata w systemie REKRUT.

Zobowi?zania kandydata

·       Kandydaci wyra?aj? zgod? na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie dla potrzeb rejestracji, kwalifikacji oraz dla celów statystycznych i naukowych.

·       Kandydaci bior? pe?n? odpowiedzialno?? za przekazanie podczas IRK b??dnych lub fa?szywych danych. Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? danych podawanych przez kandydata, a w przypadku stwierdzenia nieprawid?owo?ci, kandydat mo?e zosta? skre?lony z listy kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów.

O?wiadczenia kandydata podczas IRK

Po zapoznaniu si? ze wszystkimi zasadami IRK, kandydat wraz z wype?nionym, wydrukowanym i podpisanym formularzem podania na studia oraz kompletem dokumentów, wysy?a do odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej niezb?dne o?wiadczenia. Bez ich zaakceptowania rejestracja nie b?dzie wa?na.

O?wiadczenia kandydata podczas rejestracji:

1.  O?wiadczam, ?e zapozna?em si? z tre?ci? dokumentu "Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia w roku akademickim 2006/2007".

2.  Wyra?am zgod? na wykorzystanie i przetwarzanie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie moich danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie informacji dla potrzeb rejestracji i rekrutacji oraz dla celów statystycznych i naukowych. Wyra?am równie? zgod? na publikowanie w sieci Internet (na moim indywidualnym koncie IRK) przekazanych danych oraz informacji o moim statusie (przyj?ty, nieprzyj?ty) uzyskanym w ramach procesu rekrutacji oraz rejestracj? odwo?ania.

3.  O?wiadczam, ?e bior? pe?n? odpowiedzialno?? za przekazanie przy IRK b??dnych lub nieprawdziwych danych i przyjmuj? do wiadomo?ci, ?e Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? podawanych przeze mnie informacji.

4.  Przyjmuj? do wiadomo?ci, ?e wszelkie dane i informacje dotycz?ce procesu rekrutacyjnego b?d? mi przekazywane za po?rednictwem indywidualnego konta IRK i w moim interesie jest odczytywanie tych danych.

5.  Przyjmuj? do wiadomo?ci, ?e internetowa rejestracja jest uznana za wa?n? tylko po dostarczeniu (przes?aniu listem poleconym lub dostarczeniu osobi?cie) do odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej, w wyznaczonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), podpisanego wydruku ko?cz?cego rejestracj? wraz z wype?nionym i podpisanym formularzem podania na studia oraz kompletem dokumentów.

 

Wymagania techniczne IRK

Warunkiem koniecznym jest pod??czenie komputera do Internetu oraz mo?liwo?? drukowania lokalnie dokumentów w formacie PDF (np. Acrobat Reader).

Zalecane jest u?ywanie przegl?darek internetowych:

·       MS Internet Explorer w wersji 6.0 SP1 lub wy?szej

·       Mozilla wersja 1.4 lub wy?sza

W przypadku braku dost?pu do Internetu…

Mo?na skorzysta? z rejestracji z dowolnego komputera pod??czonego do Internetu z mo?liwo?ci? sporz?dzenia wydruku. Mo?e to mie? miejsce np. w popularnych kawiarniach internetowych.

 

Mo?liwo?? rejestracji oferuje kandydatom równie? Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie. Specjalnie dla osób rejestruj?cych si? drog? internetow?, w terminach wyznaczonych harmonogramem rekrutacji, na terenie Uniwersytetu uruchomione zostan? punkty umo?liwiaj?ce dokonanie rejestracji.

 

*  *  *

Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na I rok studiów (zarejestrowani przez IRK lub sk?adaj?cy dokumenty w innym trybie) – mog? sprawdzi? swój status (przyj?ty, nieprzyj?ty) w ramach procesu rekrutacji oraz sprawdzi? przyj?cie odwo?ania.

 

 

Wykaz lokalizacji punktów Internetowej Rejestracji Kandydatów

na terenie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Lp.

Wydzia?

Adres punktu IRK

1

Bioin?ynierii Zwierz?t

Olsztyn-Kortowo

ul. M. Oczapowskiego 5, pokój 022e

2

Biologii

Olsztyn-Kortowo

ul. M. Oczapowskiego 1A, sala nr. 10

3

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Olsztyn-Kortowo

ul. R. Prawoche?skiego 15, sala nr. 1

4

Humanistyczny

Olsztyn

ul. K. Obitza 1, pokój 216

5

Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

Olsztyn-Kortowo

ul. M. Oczapowskiego 8, pokój 10

6

Matematyki i Informatyki

Olsztyn

ul. ?o?nierska 14, pokój 122

7

Medycyny Weterynaryjnej

Olsztyn-Kortowo

ul. M. Oczapowskiego 13,

8

Nauk Ekonomicznych

Olsztyn-Kortowo

ul. M. Oczapowskiego 6, pokój 3

9

Nauk Spo?ecznych i Sztuki

Olsztyn

ul. B. G?owackiego 17, sala 14

10

Nauk Technicznych

Olsztyn-Kortowo

ul. M. Oczapowskiego 11, pokój 10

11

Nauki o ?ywno?ci

Olsztyn-Kortowo

pl. Cieszy?ski 1, pomieszczenie o nazwie:

 „CZYTELNIA INFORMATYCZNA

12

Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

Olsztyn-Kortowo

ul. M. Oczapowskiego 5, pokój 301

13

Prawa i Administracji

Olsztyn-Kortowo

ul. Warszawska 98, pokój 02

14

Teologii

Olsztyn

ul. S. Kard. Hozjusza 15,

pokój 117 (kawiarenka)

 


Ta strona by?a odwiedzana 2906 razy (w tym z UWM 95 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-01
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa